Materiaalipankki

Tarvitsetko kampanjamateriaalia tapahtumien tai koulutusten ideointiin ja toteutukseen? Materiaalipankista löydät tietoa vihapuheesta, osallistumismahdollisuuksia, kasvattajille tarkoitetun Kirjanmerkit-käsikirjan, Ei vihapuheelle -liikkeen logoja ja muuta. Tutustu materiaalipankin tarjontaan, materiaali on käytössäsi!

Tässä osiossa pyritään keskustelun, videoiden ja artikkeleiden avulla selkiyttämään vihapuheen määritelmää sekä pohditaan sen vaikutuksia yhteiskuntaan ja yksilöön.

Euroopan neuvoston ministerikomitean määritelmän mukaan:

”Vihapuhetta ovat kaikki sellaiset ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen.”

Vihapuhe on loukkaavaa puhetta tai ilmaisua, joka rajoittaa kohteensa oikeutta olla, tulla kuulluksi ja kuulla sellaisena kuin on. Vihapuheella hyökätään yksilöä tai ihmisryhmää kohtaan etnisen taustan, äidinkielen tai ihonvärin, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, maailmankatsomuksen tai mielipiteen, vamman tai jonkin muun ominaisuuden perusteella.

Vihapuhe paitsi loukkaa ja satuttaa kohdettaan, myös toisintaa ja vahvistaa yhteiskunnassa vallitsevaa eriarvoisuutta. Vihapuhe loukkaa ihmisoikeuksia ja saa voimansa yhteiskunnan eriarvoisuudesta ja siitä kumpuavasta syrjinnästä. Vihapuheilla luodaan pelkoa ja pelon ilmapiiri sekä uhkailu usein vaientaa yksilöitä ja vähemmistöryhmiä, sekä heidän oikeuksiensa puolesta puhujia. Siten vihapuhe kaventaa kaikille yhdenvertaisesti kuuluvaa sananvapautta.

Vihapuheessa ei ole kyse pelkästä vihasta tai puheesta vaan yhteiskunnan rakenteista ja ilmapiiristä. Vihapuhe ei ole sama asia kuin vihainen puhe. Vihapuhe voi olla rauhalliseen ja asialliseen sävyyn jäsenneltyjä yleistäviä mielipiteitä tai ilmaisua, joilla pyritään antamaan alentava, stereotyyppinen tai uhkaava kuva tietystä ryhmästä. Ilmaisu voi tarkoittaa muun muassa puhetta, kirjoitusta, kuvia, musiikkia tai videoita.

Vihapuhe voi olla myös suoranaista uhkailua tai väkivaltaan ja vihaan yllyttävää ilmaisua, joka vakavimmillaan on rikoksena tuomittava teko. Suomen laissa on kielletty ihmisarvoa loukkaavien, kansanryhmää kohtaan kiihottavien ja kunniaa loukkaavien ilmaisujen käyttö. On kuitenkin huomattava, että myös sellainen vihapuhe, joka ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä, on haitallista ja siihen tulee puuttua. Minkäänlaista rasistista, syrjivää tai uhkailevaa ilmaisua ei tule hyväksyä.

Lähteet:
Vihapuhe sananvapautta kaventamassa
Starting points for combating online hate speech
R-sana. Kirja rasismista ja siihen puuttumisesta.
Rikoslaki 11:10 ja 24:9

Ranta

No Hate Speech Movement -video

Harjoitteen on tarkoitus herättää keskustelua vihapuheesta, sen vaikutuksista yksilöön ja yhteiskuntaan sekä kannustaa puuttumaan vihapuheeseen.
Lue lisää


Lisätty |

Ranta

Vihapuheen monitahoisuus

Vihapuhe on monitahoinen ilmiö. Harjoitteessa vihapuhetta käsitellään eri näkökulmista kolmen lehtiartikkelin pohjalta. Tehtävä lisää ymmärrystä vihapuheesta yhteiskunnallisena ilmiönä sekä kehittää kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa.
Lue lisää


Lisätty |

Ranta

Vihapuhepuu

Vihapuhepuun avulla voi tuoda esiin vihapuheen syitä ja seurauksia erityisesti vähemmistöjen näkökulmasta. Harjoite onnistuu paremmin, mikäli ryhmällä on pohjatiedot aiheesta.
Lue lisää


Lisätty |

Ranta

Vihapuhetta kitkemään

Harjoitteen esimerkkien avulla osallistujat voivat pohtia, millaisia tunteita itseen tai muihin kohdistunut vihapuhe herättää.
Lue lisää


Lisätty |