Monthly Archives: syyskuu 2016

TÄSTÄ SAA PUHUA! – Seminaari disinformaatiosta ja vihapuheesta 1.-2.12.2016 Helsingissä

Tästä saa puhua! Seminaari disinformaatiosta ja vihapuheesta tutkijoille, kasvattajille ja kansalaistoimijoille

1.-2.12.2016, Allianssi-talo, Helsinki

**på svenska nedan**

Miten vihapuhetta tuotetaan ja miten toimia sitä vastaan? Miten mediakriittisyyden avulla voidaan edistää sananvapautta?

Vihapuhe hiljentää ja rajoittaa sananvapautta. Tässä kaksipäiväisessä seminaarissa puhutaan vihapuheesta, sitä lietsovasta disinformaatiosta ja rakenteista näiden ilmiöiden takana. Seminaarissa etsimme kahden päivän ajan vastauksia ja erilaisia ratkaisuja asiantuntijapuheenvuoroja kuullen ja käytännön työvälineitä toiminnallisesti kehittäen.

Molemmissa seminaaripäivissä temaattiset asiantuntijapuheenvuorot määrittelevät vihapuheeseen ja disinformaatioon liittyviä yhteiskunnallisia haasteita joihin osallistujat pääsevät myöhemmin vastaamaan ratkaisukeskeisissä työpajoissa. Seminaarissa keskitytään esimerkiksi siihen, miten vihapuhetta ja disinformaatiota tuotetaan, millaisia vallankäytön mekanismeja niihin liittyy ja pohditaan miten näistä aiheista voi keskustella esimerkiksi nuorten kanssa tai yhteiskunnassa laajemmin.

Tästä saa puhua! -seminaari järjestetään 1.-2.12.2016 Allianssi-talolla Helsingissä (Asemapäällikönkatu 1)  ja sen toteuttavat yhteistyössä Allianssi, Mediakasvatusseura ja Plan International Suomi. Seminaaria tukevat lisäksi Nuorisotutkimusseura, Koneen säätiö ja Svenska kulturfonden.

Ilmoittaudu seminaariin 24.11. mennessä, tilaa on sadalle ensimmäiselle. Seminaari on maksuton.

Seuraa myös Facebook-tapahtumaa ja osallistu keskusteluun Twitterissä tunnisteella #PUHUTAAN.

Vihapuhe ja disinformaatio

Vihapuhetta esiintyy verkossa, kouluissa, työpaikoilla, mediassa ja kadulla. Vihapuhe kohdistuu usein niihin ryhmiin, joihin kohdistuu myös rasismia, naisvihaa, homofobiaa tai muita ennakkoluuloja, ja siitä saavat osansa myös esimerkiksi poliittisesti arkojen aiheiden tutkijat ja niistä kirjoittavat toimittajat.

Disinformaatiolla tarkoitetaan vääristellyn tai valheellisen tiedon tarkoituksellista tuottamista ja levittämistä. Kun propagandan avulla pyritään vaikuttamaan yleisöön vetoamalla suuriin tunteisiin, disinformaation johtaa yleisöään harhaan tukeutumalla rationaalisilta vaikuttaviin argumentteihin ja yleistyksiin. Disinformaation avulla voidaan esimerkiksi luoda vääristeltyjä mielikuvia eri yhteiskuntaryhmistä, jotka puolestaan linkittyvät näitä ryhmiä vastaan tuotettuun vihapuheeseen.

Monet rodullistetut, vammaiset tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset joutuvat elämään vihamielisessä ilmapiirissä jatkuvasti, eikä kokemuksista yleensä kerrota julkisuuteen. Myös esimerkiksi turvapaikanhakijoiden kanssa toimivat vapaaehtoiset ja järjestötyöntekijät kokevat turvattomuutta työssään vihapuheen takia.

TÄSTÄ SAA PUHUA! (DET FÅR TALAS OM DET HÄR)
Seminarium om disinformation och hatprat till forskare, undervisare och civila aktörer 1.-2.12.2016, Allians-huset, Helsingfors.

Hur föds hatprat och hur kan man motverka det? Hur kan man öka yttrandefrihet via mediakritik?

Hatprat tystar och begränsar yttrandefrihet. I detta tvådagars-seminarium talas det om hatprat, disinformation som piskar upp det och strukturerna bakom dessa fenomen.

Under båda seminariedagarna definierar tematiska talturer av sakkunniga de samhälleliga utmaningar som associeras med hatprat och disinformation. Deltagarna får senare svara på dessa utmaningar i lösningsorienterade workshops. Under seminariet fokuserar vi på till exempel det, hur hatprat och disinformation produceras, hurdana maktutövningsmekanismer tillhör och hur dessa ämnen kan diskuteras med till exempel unga eller i samhället i stort.

Det får talas om det här –seminariet genomförs i samarbete av Allians, Mediekunskapsällskapet ooch Plan International Finland. Seminariet stöds dessutom av Nuorisotutkimusverkosto, Koneen säätiö och Svenska Kulturfonden.

Anmäl dig med före 24.11 via www.alli.fi/koulutuskalenteri. Det finns plats för de hundra första. Seminariet är kostnadsfritt.

 

OHJELMA/PROGRAM

Torstai / Torsdag 1.12.2016

11:30 Ilmoittautuminen/Registering

12.00 Tervetulosanat/Välkommen

12:15 Puheenvuorot/Talturer

Laura Eklund Nhaga, sanataiteilija: Kirje valkoiselle miehelle

Maija Töyry, viestintäalan asiantuntijaverkosto Mediakollektiivi: Vihapuhe ja disinformaatio – tunnistaminen ja torjuminen

Jeanette Björkqvist, toimittaja ja kirjailija: Vi. Och de andra. Me. Ja ne muut

13.30 Kahvitauko/Fika

14.00 Työpajat/Workshops

DISINFORMAATIO TUNNEVIESTINTÄNÄ (Severi Hämäri, retoriikan opettaja, Kriittinen korkeakoulu)
Työpajassa käsitellään keinoja kohdata epämiellyttävä, vastenmielinen tai muutoin voimakkaita tunnereaktioita herättävä viesti rauhallisesti, oma maltti ja mielenrauha säilyttäen. Lisäksi keskustelemme yhdessä uusista ratkaisumalleista sekä työpajan osallistujien kokemuksista.

PALJASTA VALLAN TEMPUT! (Malin Gustavsson, tasa-arvo – ja yhdenvertaisuusasiantuntija, Ekvalita)
Vallan temput ovat tietoisia ja epätietoisia tapoja ylläpitää valtaa ja valta-asetelmia. Tässä työpajassa käydään läpi erilaisia vallan temppujen muotoja vihapuheessa ja niiden vaikutuksia keskusteluun. Lisäksi opitaan, miten niitä voi estää ja pohditaan ehdotuksia muutokseen. Työpajassa on kyse keskustelun haltuunotosta.

VIHAPUHE, UHKAILU JA TROLLIT – TUHLATAANKO SANANVAPAUTTA SOMESSA? (Yle Uutisluokka)
Yle Uutisluokka pohtii koululaisten kanssa sananvapautta, sosiaalista mediaa ja nettikiusaamista. Tule Uutisluokan työpajaan kuulemaan nuorten ajatuksia sekä Jessikka Aron, Ruben Stillerin ja Summerin Anin videoklipit aiheesta. Pääset myös itse tekemään oman vihapuheen vastaisen videoklippisi ja ottamaan kantaa.

_YHDEN SUHDE KAHTEEN_ (Nynnyt Duo, Museum of Non-Humanity)
Kun sanon toinen, tai toiset, viittaan aina myös itseeni. Toinen on se, joka tulee ensimmäisen jälkeen – kun sanon, että sinä olet toinen, olenko minä silloin ensimmäinen? Toinen on aina suhteellinen, se on suhteessa muihin. Toinen on myös aina eettinen kysymys, sillä se saa minut valitsemaan. Se ei koskaan ole yhdentekevä. Työpajassa pohditaan sanojen ja keskustelun kautta toiseuttamisen mekanismeja ja niistä poisoppimisen mahdollisuuksia.

FOKUKSESSA ISLAMOFOBIA (Hunderra Assefa, tiedottaja, Nuoret Muslimit ry)
Minkälaisia uskomuksia islamiin liitetään? Millaista on muslimien kohtaama syrjintä? Työpajassa pureudutaan islamofobiaan ilmiönä, kuullaan tuoreista tutkimustuloksista Suomessa koetusta ja kohdatusta islamofobiasta sekä opitaan tunnistamaan ja puuttumaan arkisissa tilanteissa esiintyvään islamofobiaan helppojen, toiminnallisten harjoitusten avulla.

FAKTANTARKISTUS NÄKYVÄKSI (Faktabaari)
Miten tunnistat disinformaation? Missä nuoret sitä erityisesti kohtaavat? Miten kriittistä medialukutaitoa korostava faktantarkistuspalvelu voisi parheiten tukea ammattikasvattajia ja nuoria disinfomaation tekemisessä näkyväksi?  Työpajan aikana luodaan osallistujien kanssa tarkistuslista ylä-asteikäisille disinformaation tunnistamiseksi verkossa. Lisätietoja Faktabaarin toimitusprosessista:  http://faktabaari.fi/toimitusprosessi

15.30 Tauko/Paus

15.40 Talk show
Juonto/Presentatörer: Susani Mahadura & Yagmur Özberkan
Vieraina/Gäster: Malin Gustavsson, Severi Hämäri, Hunderra Assefa, Warda Ahmed, Uutisluokka

17.00 Lopetus/Dagen avslutas

 

Perjantai/Fredag 2.12.

9:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi/Registering och morgonkaffe

10:00 Avaus/Introduktion

10:30 Näkökulmia vihapuheeseen/Tematiska talturer om hatprat:

Tuija Saresma, Nykykulttuurin tutkija, FT, Jyväskylän yliopisto
SUKUPUOLITTUNUT VIHAPUHE

Airin Bahmani, tutkiva journalisti
PELON LEVITTÄMISEN STRATEGIAT JA TURVATTOMUUS

Karin Creutz, forskare, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet
GROR DET RASISTISKA HATET I STRUKTURERNA?

Niko Hatakka, Eduskuntatutkimuksen keskuksen tutkija, Turun yliopisto
VOIKO RASISMIA VASTUSTAA VÄÄRIN?

11:30 Lounastauko/Lunch

12:30 Työpajat – ratkaisuja tutkijoiden esittämiin kysymyksiin/Lösningsorienterade workshops

VIHAPUHEESTA VASTAPUHEEKSI (Milja Henttonen, sosiaalisen median asiantuntija)
Työpajassa keskustellaan vihapuheilmiöstä, sen eri motiiveista ja niiden yhteyksistä. Mitä yhteistä on esimerkiksi naisvihalla ja rasismilla? Millaisia vastaääniä yhteiskunnalliseen keskusteluun, verkkoon ja sosiaaliseen mediaan kaivataan? Luodaan yhdessä lisää moniäänistä, ihmisarvoa kunnioittavaa puhetta maailmaan! Mukana tutkija Tuija Saresma.

MIKÄ MEITÄ YHDISTÄÄ?  (Anu-Rohima Mylläri, Punainen Risti)
Sama ilmiö voidaan kuvata monin tavoin, ja sama sana voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Esimerkiksi julkinen keskustelu vihapuheesta kärjistyy usein kiistelyksi siitä, missä menevät sananvapauden rajat.  Tässä työpajassa selvitetään käytännön keskusteluharjoituksen avulla, miten ottaa käsitteet yhdessä haltuun siten, että ne tukevat yhteistyötä ja ratkaisukeskeistä vuorovaikutusta. Mukana tutkiva journalisti Airin Bahmani.

PURKUTALKOOT (Leena Suurpää, Nuorisotutkimusseura)
Mitä on rakenteellinen syrjintä? Mistä se tulee? Opi tunnistamaan rakenteisiin kätkeytyvä syrjintä osana arkielämää – ja tarttumaan tilaisuuksiin sen purkamiseksi. Mukana tutkija Karin Creutz.

MITEN RASISMIA VASTUSTETAAN OIKEIN? (Sami Koivisto, YLE)
Voiko rasismin vastustus toimia populistisen puheen polttoaineena? Mitä journalistit, kansalaisjärjestöt ja kansalaiset voisivat ottaa huomioon puhuessaan rasismia vastaan julkisuudessa? Työpajassa osallistujat pääsevät etsimään vastausta muun muassa näihin kysymyksiin eri osapuolten näkökulmiin eläytymällä.  Mukana tutkija Niko Hatakka.

14.00 Tauko/Paus

14.15 Talk show: Tästä saa puhua!

Juonto/Presentatörer: Susani Mahadura & Yagmur Özberkan
Vieraina/Gäster: Anu-Rohima Mylläri, Leena Suurpää, Sami Koivisto, Milja Henttonen sekä muita seminaarin ohjelmasta tuttuja vihapuheen vastustajia./samt andra bekanta från seminariets program som jobbar för att motverka hatprat.

15.00 Keskustelu jatkuu glögin lämmittämänä/Mingel med glögg

16.00 Tilaisuus päättyy/Seminariet avslutas

 

Lisätietoa/Mer info:
Sofia Kari, Korkeakouluharjoittelija
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
etunimi.sukunimi@alli.fi